‎تازه ها
‎خانه » بايگانی » پیام منصور اصانلو

پیام منصور اصانلو

در پشتیبانی همه جانبه از کارزار فراخوان تلاش ،برای اجرای بی کم وکاست مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر کاروان به راه افتاده است. آفتاب اتحاد وهمبستگی خودش را نشان می دهد .ستیغ یخ زده کوه در تابش خورشید میلرزد ،زیر نگاه درخشان خورشید ،یخ ها آب خواهند شد

درد مشترک سرکوب ونقض حقوق بشر را با پیکار مشترک در دفاع از نامه زندانیان شجاعمان پاسخ دهیم . میهن ما برای رسیدن به دموکراسی وآزادی ، عدالت اجتماعی وصلح ورعایت حقوق بشر به این پیکار مشترک نیاز دارد

ما خورشید اینده را در کف داریم ، ما شیشه لرزان امید را بار دیگر به کف گرفته ایم

ما ژنده پوشان وادی شب های سرد ،راه پیروزی روزهای گرم را درتلاش وحضور تک تک هم وطنان ، تک تک ایرانیان وجهانیان در پشتیبانی از این فراخوان تلاش برای احرای بی کم وکاست اعلامیه جهانی حقوق بشر در پیش گرفته ایم .

تا مهربانی وشادی ، اعتماد وآزادی ، سربلندی وشور وشعف وشوق را در پیوند با شعور همگانی هم میهنان فرهیخته خود ،جایگزین نظام دیکتاتوری مذهبی ضد کارگر وضد بشر وانسانیت سازیم ! به همین دلیل با تمام وجود از هم میهنان خود از همه ایرانیان در سرتاسر جهان می خواهم به دل خود نگاهی کنند ، به شرایط تلخ مردم میهنمان نگاه کنند وتصمیم خود را در حمایت از فریاد شجاعانه زندانیان خوشفکرمان که با هر نگاه واندیشه ای که داشته اند بگیرند وبه کارزار تلاش بپیوندند. امضا کنندگان زندانی ما ،اعم از وکلای کانون مدافعا ن حقوق بشر ویا رهبران احزاب سیاسی واز گروه های مختلف دینی ومذهبی حتا برخی از اعضای هیات مدیره شجاع بهاییان ایران ورهروان راه مجاهدین خلق ایران وکوشندگان کارگری و نماینده ای از آموزگاران و دانشجویان وکرد وعرب وخوزی از هر مذهب ونگرش دینی وچپ وراست وسلطنت طلب وازادی خواه ومیهن دوست وملی گرا وملی مذهبی وبلوچ ولر وترک وروزنامه نگار وعدالت طلب ودرویش واز درون زندان چراغ جنبش و روش همبستگی را روشن کرده اند ، هم میهنان بکوشیم تا این چراغ فروزان را به مشعل درخشان اتحاد همه ما مردم ستم دیده وبلا دیده از ،حکومت اسلامی ،تبدیل کنیم .از همه جهانیان ونهاد های بین المللی تاثیر گذار بخواهیم که از این تلاش همه ستم دیدگان ایران زمین در همه مراجع ودادگاه های جهانی پشتیبانی به عمل آورند . هماهنگی درخواست مردمان کشور ما از درون وبیرون وفشار هماهنگ بینالمللی ،براین حکومتگران ناقض حقوق بشر ،

می تواند را ه نجات ملی کشورمان را بگشاید .تا سرنوشت کشور وآینده مان را خودمان درچنگ بگیریم و راه روشن امید وسرافرازی را ،با نیروی متحد خلقی ومردمی وملی بگشاییم . تمام اهرم های جهانی را با حضور ملیونی خود می توانیم در خدمت مردم ایران به کار اندازیم واز فشار رژیم بر روی مردم بکاهیم . اگر به راه بیفتیم ما زحمتکشان ، ما ستم دیدگان از این حکومت ناقض حقوق انسانها ، آرام آرام تبدیل به بهمنی خواهیم شد که هرچه بیشتر بغلطد بزرگ تر وبزرگ تر خواهیم شد .کار به جایی خواهد رسید که حکومت به جز تسلیم مطلق ،در برابر خواست به حق مردم چاره ای نخواهد داشت

همراه شو عزیز ، همراه شو رفیق 

کین درد مشترک 

هرگز جدا جدا درمان نمی شود

دشوار زندگی هرگز برای ما 

دشوار زندگی هرگز برای ما 

بی رزم مشترک آسان نمی شود!

همراه شو همراه شو همراه شو عزیز !

یکم دیماه ١٣٩٣

‎ارسال یک پاسخ

‎آدرس الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.‎فیلدهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

*